Menu
Semkon
Seminář

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY PO NOVELE

3.9. 2018 | 09:00 - 16:00

ces

Konferenční centrum OK Systém, Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4

Novela stavebních předpisů zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přináší od 1. 1. 2018 mnoho zásadních změn do územně-plánovacích, územně-povolovacích a stavebně-povolovacích procesů, včetně změn v řízení o posouzení vlivu na životní prostředí, urychlení výstavby dopravní infrastruktury a mnoha jiných správních předpisů. Novela celkem čítá téměř 70 stran zákonného textu a novelizuje kromě stavebního zákona dalších 44 právních předpisů. 
Cílem semináře Stavební zákon a prováděcí vyhlášky po novele je:

* prezentovat přehled základních změn právních předpisů, které od 1. 1. 2018 přináší zákon č. 225/2017 Sb.

* představit a diskutovat hlavní změny přinášené novelou a prováděcími předpisy na úseku územního plánování 

* představit a diskutovat hlavní změny přinášené novelou a prováděcími předpisy a úseku rozhodování v území 

* představit a diskutovat hlavní změny přinášené novelou a prováděcími předpisy na úseku stavebního řádu

* představit a diskutovat hlavní změny přinášené novelou pro přípravu a výstavbu liniových staveb 

 

Více o akci

* Chcete pro správné používání stavebních předpisů znát nové pojmy stavebního zákona (např. soubor staveb, stavba hlavního souboru staveb, oprávněný investor, nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu), jakož i změny některých stávajících pojmů (např. stavební pozemek, veřejná infrastruktura, obecné požadavky na výstavbu, staveniště) používaných stavebním zákonem?

* Nemáte jasno, jak se mění působnost orgánů územního plánování, jakož i stavebních úřadů, zejména přechodem části příslušnosti z obecních stavebních úřadů na tzv. speciální stavební úřady?

* Jste zastupitelem obce, pracovníkem orgánu územního plánování či dotčeného orgánu, případně investorem, a chcete vědět, jak bude moci obec či kraj nově ve zjednodušeném režimu provádět změny územně plánovací dokumentace?

* Chcete vědět, jak se mění různé lhůty v rámci územně-plánovacích procesů, např. lhůty pro možnost soudního napadení územních plánů či zásad územního rozvoje?

* Jste zastupitelem obce, která ještě nemá pořízen nový územní plán či jeho změnu v souladu se stavebním zákonem a obáváte se, že je nebude schopni přijmout ani do konce roku 2020?

* V obci zvažujete změnu územního plánu a chtěli byste ve větším detailu řešit některé normativy v části územním plánu pro určité území (např. pro developerskou výstavbu) a nechcete hned pořizovat regulační plán?

* Slyšeli jste o zjednodušených postupech a společných řízeních dle novely stavebního zákona a chtěli byste znát více o nových příležitostech urychlení Vašich stavebních záměrů?

* Chcete vědět, jaké jsou nové integrované postupy stavebního zákona v kontextu zákona o posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí?

* Chcete se seznámit s novým vymezením účastníků územního a stavebního řízení, zejména zúžení právního účastenství spolků v těchto řízeních?

* Nevíte, kdo bude nově vydávat závazné stanovisko orgánu územního plánování k souladu stavby s územním plánem a úkoly a cíli územního plánování a jak a za jakých situací bude muset být nově vydáno?

* Víte, že závazná stanoviska dotčených orgánů budou muset nově splňovat přísnější požadavky na obsah a že se také zásadním způsobem mění procesní možnosti napadnout nezákonné závazné stanovisko?

* Chcete si postavit rodinný dům a chcete vědět, jak se Vám mění povinnosti dle stavebního zákona, např. jaké stavby bude možné realizovat pouze na základě ohlášení či dokonce bez jakékoliv úkonu či komunikace se stavebním úřadem (např. stavby plotu za určitých podmínek), zejména pro tzv. zahradní stavby (skleníky, bazény atd.)?

* Máte zájem vědět, jaké souhlasy bude muset dokládat při stavebních úpravách vlastník bytové jednotky?

* Chystáte se realizovat stavbu rodinného domu, chalupy či drobných staveb svépomocí a nevíte, zdali je to od 1. 1. 2018 možné?

* Chcete vědět, jaké změny přináší novela do procesu schválení užívání staveb?

* Máte na starosti přípravu liniových staveb a chcete vědět, jaké změny novela stavebních předpisů přináší pro výstavbu těchto typů staveb?

Pak přijďte na náš seminář vedený spoluautory novely a zkušenými odborníky v oblasti stavebního zákona!

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Program 4

09:00
registrace účastníků
09:30
úvod a zahájení semináře
09:30 - 15:30
program semináře
16:00
diskuze, závěr semináře a praktická doporučení

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Mgr. Petr Dovolil, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Přehled změn stavebních předpisů

 
 

Ing. Eva Fialová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního rozvoje

Změny zákona a prováděcích předpisů na úseku územního plánování 

 
11:30 - 11:45
přestávka na kávu
 

JUDr. Vladimíra Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu

Změny zákona a prováděcích předpisů na úseku stavebního řádu 

 
13:15 - 14:00
přestávka na oběd
 

Mgr. Jana Machačková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu​

Změny na úseku rozhodování o umisťování staveb v území

 
15:30 -  16:00
diskuze, shrnutí semináře a praktická doporučení

 

Přednášející 4

Petr Dovolil

Mgr. Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Petr Dovolil je Senior konzultantem ve společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. s více než 4 lety zkušeností v advokátní kanceláři specializující se na obchodní, smluvní a veřejné právo. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU (projektové řízení, finanční řízení, řízení rizik), zejména v oblasti životního prostředí, práva ES (zejména veřejné zakázky, veřejná podpora, právo utilit, právo v oblasti VODA), mezinárodních smluvních standardů (FIDIC, UNCITRAL), PPP, veřejného a soukromého práva v ČR. Má praxi v řešení právních otázek v oblasti korporátního práva (soukromé i veřejné) v České republice, zejména veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory EU, jakož i dobrou znalost politiky EU a jejích právních předpisů, včetně soudní praxe ESD. Petr připravoval či vedl několik zadávacích řízení na výběr poskytovatele úvěrového dofinancování rozsáhlých infrastrukturních projektů, včetně komplexních úvěrů na zajištění investičních potřeb veřejnoprávních zadavatelů, jakož i veřejných zadávacích řízení na stavební práce a dodávky. Petr byl členem Expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky a odborným gestorem publikace „Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech“ (Oživení 2012). V současné době působí především na rozvojových projektech EBRD v zahraničí, kde se mimo jiné zabývá přípravou zadávacích strategií rozvojových projektů a přípravou a prováděním zadávacích řízení v oblasti životního prostředí a dopravy.

Jana  Machačková

Mgr. Jana Machačková

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1991 působí ve státní správě - původně na úrovni místní státní správy v odboru územního plánování a stavebního řádu Okresního úřadu v Kolíně, od roku 1996 je pak zaměstnancem Ministerstva pro místní rozvoj ČR (odbor územního plánování, od roku 2008 odbor stavebního řádu). Po odborné stránce se věnuje problematice územního rozhodování. Je spoluautorkou stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Publikovala řadu článků v odborných časopisech (např. Urbanismus a územní rozvoj, Bulletin-Stavební právo). Je spoluautorkou publikace „Územní rozhodování a ohlašování“, nakladatelství Linde 2007; „Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, poznámky a vysvětlivky“, nakladatelství ABF 2007; „Stavební zákon, komentář“, nakladatelství C. H. Beck 2008. Svou lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování.

Eva  Fialová

Ing. Eva Fialová

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování

Od roku 2004 pracuje na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Průběžně publikuje v odborném tisku, zejména v časopise Urbanismus a územní rozvoj. Je autorkou publikace „ Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování“, vydalo Informační centrum ČKAIT 2016. Lektorskou a přednáškovou činnost vyvíjí v rámci státní správy (Institut pro veřejnou správu Praha) i pro další subjekty. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.

Vladimíra  Sedláčková

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu

JUDr. Vladimíra Sedláčková působí na odboru stavebního řádu MMR. Je zkušební komisařka a lektorka na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Praktické informace 4

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY PO NOVELE

Manažer semináře:  Soňa Miňovská |minovska@semkon.cz| 774 457 267

Místo konání:  Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4

Doprava: metro trasa C - stanice Pankrác 

Parkování: parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Je také možné parkovat nedalekém v nakupním centru Arkády Pankrác

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 1. března 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, po 1. březnu 2018 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2950 Kč

Účastnický poplatek

2500 Kč

Účastnický poplatek pro zástupce státní a veřejné správy

Registrace 4

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY PO NOVELE

3.9. 2018 | 09:00 - 16:00 Konferenční centrum OK Systém, Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

2950 Kč

Účastnický poplatek

2500 Kč

Účastnický poplatek pro zástupce státní a veřejné správy

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu?Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe