Menu
Semkon
Konference

Veřejná prostranství a veřejný prostor 2017

1.2. 2018 | 09:00 - 16:30

Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8-Florenc

Revitalizace veřejného prostranství a veřejných prostor je stále aktuálnějším tématem. Se stárnutím výstavby, infrastruktury, s novými trendy nejen v mobilitě či úsporách energie se nabízí otázka, co dál. Mnoho měst a obcí má na svém území zastaralé budovy, sídliště, parky, komunikace či průmyslové objekty, které už neslouží své funkci a stávají se přítěží jak obyvatele, tak i pro město samotné. Nabízí se tedy jednoduché řešení – pustit se do revitalizace…, ale jak? Jak uspokojit požadavky na funkčnost, přání občanů, jak začlenit daný prostor do vyvíjejícího se prostředí a jak vyzdvihnout jeho dominanty? Finance, legislativní záležitosti či řízení projektu samotného jsou také nezanedbatelné otázky. Konference Veřejná prostranství a veřejný prostor 2017 přinese v rámci prvního ročníku základní informace, jak se na tomto poli zorientovat. Přední odborníci v této oblasti se s Vámi podělí o cenné zkušenosti, poradí, jaké řešení je vhodné. Proto neváhejte a registrujte se na první ročník konference Veřejná prostranství a veřejný prostor 2017!

Více o akci

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ

Veřejný prostor a veřejná prostranství jsou definice, se kterými se v poslední době setkáváme stále častěji.Obojí se velmi výrazně proměňuje, mění svoji funkci i vzhled, zabývá se jimi jak odborná, tak i laická veřejnost. S tím se do popředí dostávají témata a otázky, jak se k proměně a revitalizaci postavit, aby byla nejen účinná, oku lahodící, ale i funkční.

Veřejná prostranství můžeme ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, definovat jako prostory, které slouží obecnému užívání, ať už je jejich vlastníkem kdokoliv, jedná se např. o náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň a parky.  Jsou to tedy základní prvky, které zajišťují životaschopnost sídel, vnitřní komunikaci, orientaci, společenský život, relaxaci a další funkce, které jsou pro fungování našich obcí nezbytné. Mimo to, veřejná prostranství jsou významným prvkem, který zajišťuje soudržnost obyvatel a jejich identifikaci se sídlem samotným. Jejich využití se s časem měnilo, zažívala svoji slávu, ale i poklesy a postupnou degradaci. V poslední době se trendy mění a na veřejná prostranství se vrací jejich původní účel, vracejí se některé tradiční způsoby užívání, jako např. trhy a velmi oblíbené veřejné produkce. Města a obce začínají chápat smysl veřejných prostranství jako svou vizitku a začíná docházet k obměnám a rekonstrukcím. V některých případech se však nereflektuje vývoj společnosti, změny potřeb a požadavků na využití. Projevuje se to velmi často např. při rekonstrukcích náměstí historických měst, kde převládá požadavek na návrat prostoru do podoby jeho vzniku, bez dalších možností, které by přilákaly zájem nejen místních obyvatel. Mnohdy je v centru města architektonický prvek, jenž je pozůstatkem doby nedávno minulé. V současné chvíli nemá hodnotu, která by jej pozvedávala a velmi často padá otázka – bourat či nebourat, rekonstruovat a vrátit původní funkci, či přeměnit na něco jiného. Přístupy k uspořádání veřejných prostranství se mění, a to i v našich podmínkách. Vzniká mnoho realizací, které jsou velmi kvalitní a mohou být srovnávány se zahraničními příklady v zemích, kde mají veřejná prostranství tradičně vysokou úroveň. Důležitý je i faktor, jak se může přispět k tvorbě veřejných prostranství v úrovni územního plánování. Zda naše legislativa poskytuje dostatečné nástroje pro jejich navrhování a zda nám dostatečně definuje potřeby územního plánování.

Při obměně a revitalizaci sídel se nesmí zapomínat na důležitost veřejného prostoru. Z hlediska pozorovatele můžeme vnímat veřejný prostor jako fyzický prostor, který je architektonicky vymezený, obklopený zdmi s pevně určenými rozměry, anebo naopak jako konceptuální prostor - prostor vnímaný člověkem, který je modifikovaný stanovištěm a pohybem pozorovatele, hrou světel a stínů, akustickými efekty, bystrosti smyslů či jeho rozpoložením. Veřejný prostor hraje v životě obyvatel významnou roli, utváří jak společenské, tak i ekonomické podmínky. Veřejný prostor je také výrazně přeměňován, využíván a zabírán pro různé aktivity a z velké části i přechází z veřejného na soukromý. Tento trend vyvolává různé, často i oprávněně negativní reakce. Nejedná se jen o přeměnu volné krajiny ve prospěch samotných sídel a jejich stavebních struktur, ale i o liniové stavby jak dopravní, tak inženýrské infrastruktury. Dalšími jevy, které se do veřejného prostoru propisují, jsou zařízení, využívající obnovitelné zdroje energie, jako například fotovoltaické nebo větrné elektrárny. Dochází k výraznému dilematu, jak skloubit potřeby a snahy společnosti s ochranou vlastní krajiny, jejího panoramatu a zachování veřejného prostoru pro budoucí generace. K tomuto tématu se vedou rozsáhlé diskuze a je mnohdy těžké se vyznat v tom, co je správné.

Konference Veřejná prostranství a veřejný prostor 2017 Vám poskytne ucelené informace, jak se v této problematice zorientovat, napoví, jaké řešení by mohlo být správné. Mezi přednášejícími se představí přední odborníci zabývající se těmito tématy, kteří budou připraveni zodpovědět Vaše otázky.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

 

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 16:00
Program konference
16:30
Diskuse, závěr konference
 
 • Trendy a cíle v plánování veřejných prostranství
 • Trendy v revitalizaci panelových a obytných domů
 • Legislativně-právní otázky
 • Veřejné prostranství a vlastnictví soukromých osob
 • Financování
 • Případové studie a zkušenosti
 • Architektonická soutěž – pro a proti
 • Zapojení občanů do rozhodovacích procesů
 • Nový stavební zákon
 • Územní plánovaní
 • Efektivní řízení projektů
 • fenomén Not In My Back Yard
 • Reklama a reklamní zařízení- správa, užití, omezení
 • Financování
 • a další..

Témata konference:

 

Právě probíhá příprava programu a oslovování přednášejících. Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Jiří Nezhyba

Mgr. Jiří Nezhyba

advokát ve Frank Bold Advokáti

Jiří Nezhyba se od roku 2005 věnuje advokacii, od roku 2015 je partnerem ve Frank Bold Advokáti. Jeho hlavní specializací je stavební a energetické právo. Je expertem na problematiku územního plánování. Věnuje se také právu životního prostředí a problematice svobodného přístupu k informacím. Poskytoval právní poradenství při akvizicích a developmentu několika významných energetických projektů v České republice a Polsku. Před Nejvyšším správním soudem celkem pětkrát dosáhl zrušení územně plánovací dokumentace krajů, které nezákonně bránily investorům a obcím v rozvoji větrné energetiky. Úspěšně soudně napadl odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu. Zároveň několika obcím pomáhá připravovat územní plány tak, aby vedly ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany bez rizika soudní napadnutelnosti.

Jiří Plos

JUDr. PhDr. Jiří Plos

právní poradce ČKA, pedagog

Jiří Plos absolvoval právnickou fakultu UK v Praze v oboru mezinárodní právo veřejné a soukromé (1976); absolvoval filosofickou fakultu UK v Praze v oboru teorie a dějiny výtvarného umění a estetiky / zaměření dějiny a teorie architektury (1985). V letech 1990–1994 působil jako vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného ústavu výstavby a architektury, obor teorie architektury a urbanismu, prostorového (územního) plánování, teorie práva a legislativa v uvedené sféře (VÚVA); v letech 1992–1994 jako ředitel ústavu; v letech 1993–2005 byl ředitelem Kanceláře a sekretářem České komory architektů, od roku 2005 do roku 2012 sekretář ČKA; nyní právní poradce. Působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT Praha [obor právo (od roku 2000) a obor U-II–vývoj urbanismu (od roku 2008)], na Fakultě umění a architektury TU Liberec [obor právo I+II a obor stavba měst I-III (obé od roku 1994)]; na Škole architektury AVU Praha a VŠUP externí přednášky (obor právo a urbanismus); odborná výzkumná, publikační, přednášková a expertní konzultační činnost v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového/územního plánování včetně strategického plánování obcí, měst a regionů, právo se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolá-ní autorizovaných architektů včetně problematiky autorskoprávní, památkové péče, životního pro-středí včetně ochrany přírody a krajiny a organizaci a výkon veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem; spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování a v dalších uvedených oborech.

Petr Kratochvíl

Prof. PhDr. Petr Kratochvíl CSc.

Vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR, externě vyučuje na Fakultě umění a architektury TUL

Vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR, externě vyučuje na Fakultě umění a architektury TUL. Zabývá se především architekturou 20. a 21. století a její aktuální teorií. K jeho posledním publikacím patří kniha „Současná česká architektura a její témata“ (Praha 2011), „Městský veřejný prostor“ (Praha 2015), antologie textů „Architektura a veřejný prostor“ (Praha 2012). Byl i kurátorem několika výstav, mj. „Veřejný prostor cz – městská krajina“, která právě probíhá v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze a je doprovázena stejnojmenným katalogem.

Praktické informace 4

Veřejná prostranství a veřejný prostor 2017

Manažer semináře:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8-Florenc

Doprava:  Metro stanice - Florenc

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 8 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.  K využití jsou také parkoviště P+R, které jsou umístěny u metra v lokalitách Skalka I, II, Zličín I, II, Nové Butovice, Opatov, Chodov, Ládví, Letňany, Rajská zahrada, Černý Most I, II, Nádraží Holešovice a Depo Hostivař – více na http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14. listopadu 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, po 14. listopadu 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2490 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

3490 Kč

Základní registrační poplatek

Registrace 4

Veřejná prostranství a veřejný prostor 2017

1.2. 2018 | 09:00 - 16:30 Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8-Florenc

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

2490 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

3490 Kč

Základní registrační poplatek

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu? Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři a souhlasím se všeobecnými podmínkami

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe