Menu
Semkon
Konference

České veřejné zakázky v kontextu směrnic, metodik a rozhodovací praxe EU

13.3. 2019 | 09:00 - 17:00

eng

Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha

Jak správně používat zákon o zadávání veřejných zakázek v kontextu eurokonformního výkladu?

more about event

Od vstupu nového zákona o zadávání veřejných zakázek v platnost uplynuly více než 2 roky. Stávající debata o veřejných zakázkách se v České republice soustředí především na aktuální „národní výklad“ českého zákona a na „domácí témata“, např. formy elektronizace zadávání veřejných zakázek. České odborné veřejnosti by však neuměly uniknout významné aktivity, které v oblasti veřejného zadávání v současné době činí Evropská komise. To se týká i výkladu, který je pravidlům promítnutým do českého zákona o zadávání veřejných zakázek dáván na úrovni unijních soudů a samotné Evropské komise.Tyto novinky a výklad, formující se více než 4 roky od přijetí nových zadávacích směrnic EU v roce 2014, ovlivňují a budou dále ovlivňovat správnou praxi zadávání veřejných zakázek v České republice.

Jde zejména o iniciativu Evropské komise ke zkvalitnění a zefektivnění veřejného zadá­vání prostřednictvím Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hos­podářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zajistit lepší fungování veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu“ z 3. 10. 2017 (Making Public Procurement work in and for Europe, COM (2017) 572 final) a „Metodiku k veřejnému zadávání pro praktiky “DG Regio Evropské Komise z února 2018 (Public Procurement Guidance for Practitioners). První dokument stanovuje šest prioritních oblastí, v nichž Evropská komise spatřuje prostor pro zlepšení stávající zadávací praxe v členských zemích EU: 1. zajištění širší­ho uplatnění strategického zadávání veřejných zakázek, 2. profesionalizace veřejných kupujících, 3. zlepšení přístupu na trhu veřejných zakázek, 4. zvyšování transparent­nosti, integrity a kvality údajů, 5. urychlení digitální transformace zadávání veřejných zakázek, 6. spolupráce při společném zadávání veřejných zakázek.
Druhý dokument tato témata rozvíjí a představuje tím významný zdroj informací o výkladu zadávacích směrnic, tj. i eurokonformního výkladu institutů českého zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany Evropské komise. Tento výklad je zásadní zejména v rámci zadávání veřejných zakázek v projektech fondů EU. Nejde však zdaleka jen o tyto dvě novinky, ale i o další aktivity Komise v zakázkové oblasti, např. o úsilí Evropské komise o vytvo­ření systému ex ante podpory při velkých projektech či vytvoření metodiky k veřejné­mu zadávání inovací.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 17:00
Program konference
17:00
Diskuze, závěr konference 
 
 • Přehled novinek dle zadávacích směrnic 2014 
 • Elektronizace a aktuální judikatura EU k veřejným zakázkám
 • Povinná elektronizace veřejných zakázek od října 2018 – stav, výzvy a interoperabilita v rámci EU
 • Vybraná judikatura Evropského soudního dvora a Soudu první instance ve veřejných zakázkách
 • Nové strategie a metodiky Evropské komise k zadávacím postupům
 • Nová strategie Evropské komise ve veřejném zadávání a doporučení Komise k profesionalizaci veřejného zadávání
 • Veřejné zakázky v projektech fondů EU – nová metodika DG Regio a rozdíly v chápání některých institutů
 • Výklad a použití vybraných institutů evropského práva veřejných zakázek
 • Střet zájmů v kontextu veřejných investic
 • Předběžné tržní konzultace a nová metodika EK pro zadávání inovací
 • Jednotné evropské osvědčení a eCertis – první zkušenosti z praxe
 • Hodnocení na kvalitu ve veřejných zakázkách – nové postupy
 • Změny smluv ve veřejných zakázkách s ohledem na aktuální acquiscommunautaire
 • Změny v přezkumu veřejných zakázek a zákaz plnění smlouvy v kontextu „přezkumné směrnice“

Témata konference: 

 
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Partnerka, HAVEL & PARTNERS, Advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Tomáš Machurek, Partner, MT Legal s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel, Public Market Advisory s.r.o.

JUDr. Vilém Podešva, LL.M., Partner, ROWAN LEGAL

Mgr. Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Stanislav Bogdanov, ředitel, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, MMR

... a další

Mezi přednášejícími se představí: 

 
 

V tuto chvíli probíhá příprava programu. Změna programu vyhrazena. 

Practical info 4

České veřejné zakázky v kontextu směrnic, metodik a rozhodovací praxe EU

Manažer konference:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Staroměstská, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování: Podzemní parkoviště, nám. J. Palacha. 

General terms and conditions 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

4500 Kč

Základní registrační poplatek

3100 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

Registration 4

České veřejné zakázky v kontextu směrnic, metodik a rozhodovací praxe EU

13.3. 2019 | 09:00 - 17:00 Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha

Please complete the partcipant's registration data

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Type of registration fee

4500 Kč

Základní registrační poplatek

3100 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

(Prices exclude VAT21%)

Add another participant

Please complete your registration data, which will be used to create the pro-forma invoice.

Would you like the invoice to be sent to another address?Click here...

Korespondenční adresa

Final provisions

The participation fee includes admission to the event, lecture proceedings and refreshments.

Notice:

During registation, please take note of the General Terms and Conditions of Semkon. These mainly concern cancellation, registration, cancellation fees and subsequent invoicing.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

I would like to receive the digital newsletter from Semkon, and thus be informed about planned conferences and seminars.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Partners

Záštitu nad konferencí převzali: 

  

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe